رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

محمود اصغری
اردیبهشت ماه 1399 الی آبان ماه 1402
سرپرست اداره نقلیه
موقعیت, مدیر, مدیر سابق
031-33912970
مظاهر نیک سیرت
آبان ماه1402
رئیس اداره نقلیه
موقعیت, مدیر
031_33912970
حسن آقايي

مسئول دفتر اداره نقليه
مسئول
031-33912970
مرتضي اسحاقيان

جمعدار اداره نقليه
مسئول, بازنشسته
031-33912973
سعيد حفيظي
1400/06/01
مسئول نقليه سنگين (اتوبوس)
مسئول
031-33912974
بهروز کریمیان
1403/02/10
جمدار و امین اموال
موقعیت, مسئول
33912720
امير لله گاني

مسئول سوخت وتعميرات
مسئول
031-33912973
مجید مهرابی

مسئول نقليه سبك(سواری)
مسئول
031-33912971

تحت نظارت وف ایرانی