رفتن به محتوای اصلی
x
شماره خط: 1
سرویس نوع مسافر ایستگاه
تيران-نهضت آباد _ آزادگان ((مشترك كارمندي،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ایستگاه برگشت از دانشگاه :ابتداي بلوار دانشگاه (ایستگاه شماره 2)
تيران-نهضت آباد _ آزادگان ((مشترك كارمندي،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان نرسيده به بلوار فرامرزي(ایستگاه شماره 2)
شماره خط: 2
سرویس نوع مسافر ایستگاه
فولادشهر-جوزدان-ویلاشهر ((مشترک : کارمندی دانشجویی)) استاد - کارمند, دانشجو ایستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه یادمان بعد از ورودی خوابگاه صدرا(ايستگاه شماره ۳)
فولادشهر-جوزدان-ویلاشهر ((مشترک : کارمندی دانشجویی)) استاد - کارمند, دانشجو ایستگاه برگشت از دانشگاه :ابتداي بلوار دانشگاه(ايستگاه شماره 3 )
شماره خط: 3
سرویس نوع مسافر ایستگاه
اميرآباد نجف آباد ((مشترک دانشجویی کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه: حلقه یادمان بعد از ورودی خوابگاه صدرا(تابلو شماره ۳)
اميرآباد نجف آباد ((مشترک دانشجویی کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه: بلوار ورودی دانشگاه (تابلو شماره۳)
شماره خط: 4
سرویس نوع مسافر ایستگاه
شمس آبادي -شیخ بهایی-كاشاني((کارمندی )) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان قبل از ورودي خوابگاه صدرا(ایستگاه شماره 5)
شمس آبادي -شیخ بهایی-كاشاني((کارمندی )) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 5)
شماره خط: 5
سرویس نوع مسافر ایستگاه
رباط اول-خانه اصفهان ((كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 6)
رباط اول-خانه اصفهان ((كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان بعد از سه راه بانك ملي(ایستگاه شماره 6)
شماره خط: 6
سرویس نوع مسافر ایستگاه
قائمیه-کهندژ-دستگرد ((كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 7)
قائمیه-کهندژ-دستگرد ((كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان قبل از سه راه بانک ملی(ایستگاه شماره 7)
شماره خط: 7
سرویس نوع مسافر ایستگاه
بهارستان-سپاهان شهر(( كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان بالا تر از يادمان شهدا (ایستگاه شماره 8)
بهارستان-سپاهان شهر(( كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :پیج دانشکده مکانیک (ایستگاه شماره 8)
شماره خط: 8
سرویس نوع مسافر ایستگاه
پل شهرستان-مشتاق-خواجو ((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :پیج دانشکده مکانیک (ایستگاه شماره 9)
پل شهرستان-مشتاق-خواجو ((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان روبروي جاده ابريشم(ایستگاه شماره 9)
شماره خط: 9
سرویس نوع مسافر ایستگاه
وحید-رودکی-حکیم نظامی-صارمیه ((کارمندی )) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان بالا تر از يادمان شهدا (ایستگاه شماره 10)
وحید-رودکی-حکیم نظامی-صارمیه ((کارمندی )) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :پیج دانشکده مکانیک (ایستگاه شماره 10)
شماره خط: 10
سرویس نوع مسافر ایستگاه
آتشگاه-خميني شهر ((مشترك كارمندي،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان بعد از سه راه نقليه(ایستگاه شماره 11)
آتشگاه-خميني شهر ((مشترك كارمندي،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب تالارها (ایستگاه شماره 11 )
شماره خط: 11
سرویس نوع مسافر ایستگاه
حبيب آباد-دولت آباد-دستگرد-خورزوق ((مشترك كارمند دانشجو)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه حلقه يادمان بعد از سه راه شيمي(ايستگاه شماره 14)
حبيب آباد-دولت آباد-دستگرد-خورزوق ((مشترك كارمند دانشجو)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه حلقه يادمان روبروي سلف مركزي(ايستگاه شماره14)
شماره خط: 12
سرویس نوع مسافر ایستگاه
علامه امینی-بزرگمهر-سروش ((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه حلقه یادمان بعد از سه راه بانک ملی (ایستگاه شماره ۵ )
علامه امینی-بزرگمهر-سروش ((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 5)
شماره خط: 13
سرویس نوع مسافر ایستگاه
زینبیه طوقچی کاوه استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه : جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 7)
زینبیه طوقچی کاوه استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان قبل از سه راه بانک ملي(ایستگاه شماره 7)
شماره خط: 14
سرویس نوع مسافر ایستگاه
خوراسگان-جی-پروین((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه حلقه يادمان بالا تر از يادمان شهدا (ایستگاه شماره 8)
خوراسگان-جی-پروین((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه پیج دانشکده مکانیک (ایستگاه شماره 8)
شماره خط: 15
سرویس نوع مسافر ایستگاه
گز-شاهین شهر(شهرک میلاد-فردوسي) (مشترک كارمندي و دانشجویی) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب تالارها (ایستگاه شماره 10)
گز-شاهین شهر(شهرک میلاد-فردوسي) (مشترک كارمندي و دانشجویی) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان روبروي جاده ابريشم (ایستگاه شماره 10 )
شماره خط: 17
سرویس نوع مسافر ایستگاه
ردان-آپادانا-فیض- میر ((کارمندی )) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :قبل از بلوار خروجي پشت سازمان مركزي ايستگاه شماره 4
ردان-آپادانا-فیض- میر ((کارمندی )) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه :دور رينگ - دانشكده کشاورزی (ایستگاه شماره 19) و مقابل سازمان مركزي (ایستگاه شماره 4)
شماره خط: 18
سرویس نوع مسافر ایستگاه
رباط دوم-ملک شهر (( کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه حلقه یادمان بعد از سه راه بانک ملی(ایستگاه شماره ۵)
رباط دوم-ملک شهر (( کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 5)
شماره خط: 19
سرویس نوع مسافر ایستگاه
کوشک-اصغرآباد-کهریزسنگ ((مشترك كارمندي،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 6)
کوشک-اصغرآباد-کهریزسنگ ((مشترك كارمندي،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان بعد از سه راه بانک ملي(ایستگاه شماره 6)
شماره خط: 20
سرویس نوع مسافر ایستگاه
میدان شهدا-فروغی-امام خمینی((کارمندی)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 7)
میدان شهدا-فروغی-امام خمینی((کارمندی)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه یادمان قبل از سه راه بانک ملی(ایستگاه شماره ۷)
شماره خط: 21
سرویس نوع مسافر ایستگاه
هزار جریب-دروازه شیراز((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه:حلقه یادمان بالاتر از یادمان شهدا (ایستگاه شماره ۸)
هزار جریب-دروازه شیراز((کارمندی)) استاد - کارمند ایستگاه برگشت از دانشگاه:پیج دانشکده مکانیک (ایستگاه شماره 8)
شماره خط: 22
سرویس نوع مسافر ایستگاه
فلاورجان-درچه خمینی شهر توحید (( مشترک کارمندی دانشجویی)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه: جنب يادمان شهدا (ايستگاه شماره 10)
فلاورجان-درچه خمینی شهر توحید (( مشترک کارمندی دانشجویی)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه: بعد از تالارها(ايستگاه شماره 10)
شماره خط: 23
سرویس نوع مسافر ایستگاه
24 متری- فرسان استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب ساختمان اداری (ايستگاه شماره 7)
24 متری- فرسان استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه یادمان قبل از سه راه بانک ملی(ايستگاه شماره ۷)
شماره خط: 24
سرویس نوع مسافر ایستگاه
شاهین شهر(طالقاني-عطار-حافظ) ((كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان بالا تر از يادمان شهدا (ایستگاه شماره 8)
شاهین شهر(طالقاني-عطار-حافظ) ((كارمندي)) استاد - کارمند ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه یادمان پیج دانشکده مکانیک (ایستگاه شماره 8)
شماره خط: 25
سرویس نوع مسافر ایستگاه
ارغوان-منظریه-هفتصد دستگاه ((مشترك كارمندي ،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب تالارها (ایستگاه شماره 10 و ایستگاه شماره ۱)
ارغوان-منظریه-هفتصد دستگاه ((مشترك كارمندي ،دانشجويي)) استاد - کارمند, دانشجو ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه یادمان روبروی جاده ابریشم (ایستگاه شماره ۱۰)
شماره خط: 28
سرویس نوع مسافر ایستگاه
يزدانشهر-نجف آباد ((مشترک کارمندی ، دانشجویی)) استاد - کارمند, دانشجو ایستگاه برگشت از دانشگاه :بعد از ورودي خوابگاه صدرا(ایستگاه شماره 3)
يزدانشهر-نجف آباد ((مشترک کارمندی ، دانشجویی)) استاد - کارمند, دانشجو ایستگاه برگشت از دانشگاه ابتداي بلوار دانشگاه( ایستگاه شماره 3 )
شماره خط: 50
سرویس نوع مسافر ایستگاه
خميني شهر (توحيد-منتظري) - درچه استاد - کارمند, دانشجو حلقه يادمان روبروي جاده ابريشم (ايستگاه شماره 10)
خميني شهر (توحيد-منتظري) - درچه استاد - کارمند, دانشجو جنب تالارها (ايستگاه شماره 10)

تحت نظارت وف ایرانی