زمانبندي حركت اتوبوس هاي سرويس داخلي

قابل توجه دانشگاهيان عزيز:

برنامه حركت اتوبوس هاي رينگ داخلي دانشگاه جهت اطلاع در فايل ضميمه حضورتان تقديم مي گردد.

نوع خبر: 
زمانبندی رینگ داخلی( شنبه تا چهار شنبه )