راه اندازي ايستگاه مترو - شهرك كوثر(روبروي بلوار عاشق آباد) در خط ميدان جمهوري

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

با عنايت به افتتاح و راه اندازي مترو شمال به جنوب شهر اصفهان و استفاده دانشگاهيان محترم از آن ودر جهت سهولت دسترسي دانشگاهيان عزيز به مترو و استفاده ازآن براي تردد به دانشگاه ونقاط مختلف شهر، از روزشنبه مورخ 97/06/31 ايستگاه مترو در خيابان امام خميني جنب شهرك كوثر(روبروي بلوارعاشق آباد - زير پل عابر پياده) در مسير دانشگاه به ميدان جمهوري(خط 67) و بالعكس داير ميباشد.

نوع خبر: 
عمومی