تغيير برنامه زمانبندي خط خميني شهر-دانشگاه

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

با توجه به درخواست جمع زيادي از دانشگاهيان عزيز در مورد تغيير زمانبندي و اضافه كردن ايستگاه پايانه اميركبير به خط خميني شهر، از روز شنبه مورخ 97/2/29 طبق هماهنگي هاي انجام شده با سازمان اتوبوسراني خميني شهر، زمان حركت اتوبوس اين خط طبق فايل ضميمه خواهد بود.

نوع خبر: 
عمومی