برنامه زمانبندي خط ميدان جمهوري-دانشگاه (جمعه ها و ايام تعطيل)

قابل توجه دانشگاهيان محترم:

برنامه زمانبندي خط 67 در ايام تعطيل و جمعه ها جهت استحضار در فايل ضميمه حضورتان تقديم مي گردد.

نوع خبر: 
زمانبندی خط اصفهان ( جمعه )