راهنمای کاربری سایت اداره نقلیه

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

به منظور تسهیل استفاده از امکانات سایت اداره نقلیه، راهنمای کاربری در فايل ضميمه حضورتان تقديم می گردد.

فایل ضمیمه: 
نوع خبر: 
عمومی