کادر اداری

 • نام و نام خانوادگی: روح اله هاشميان
  سمت: رييس اداره نقليه
  شماره تماس: 03133912970-1
 • نام و نام خانوادگی: احمدرضا قدسي
  سمت: مسئول نقليه سنگين
  شماره تماس: 03133912974
 • نام و نام خانوادگی: مجيد مهرابي
  سمت: مسئول نقليه سبك(سواري)
  شماره تماس: 03133912971
 • نام و نام خانوادگی: مجيد جزيني
  سمت: مسئول اجرايي اداره نقليه
  شماره تماس: 03133912973
 • نام و نام خانوادگی: رضا عبديزدان
  سمت: مسئول دفتر اداره نقليه
  شماره تماس: 03133912970