برنامه زمانبندي سرويس داخلي دانشگاه

قابل توجه دانشگاهيان عزيز:

برنامه حركت سرويس داخلي دانشگاه (شنبه الي چهارشنبه) جهت اطلاع، در فايل ضميمه حضورتان تقديم مي گردد.

نوع خبر: 
عمومی