برنامه حركت سرويسهاي ميدان جمهوري(شنبه الي چهارشنبه)

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

جدول برنامه حركت سرويس هاي ميدان جمهوري به دانشگاه و بالعكس در روزهاي اداري در فايل ضميمه حضورتان تقديم مي گردد.

نوع خبر: 
عمومی